یک لحظه:

                                                            «پریدن ربطی به بال ندارد دل می خواهد!»