آن ها اسلحه دارندٰاما دست ما خالی ست پس آن ها زودتر خسته خواهند شد

(واتسلاو هاول)