«همه ی فصلون دنیا کاشکه  وا باهار شبوده»

                                                                                 رامی
سال نو بر همه ی مردم هرمزگان خجسته
امید که سالی نیک بر شما گرامی باشد

عکس:خرم رفیعی