در پی عدم همکاری هیچ کدام از فرهنگیان استان هرمزگان در پذیرش مسولیت ریاست بر آموزش و پرورش جزیره ی کیش به  حکم علیرضا عامری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش سرانجام دعوایحقوقی بین اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان و منطقه آزاد کیش با دخالت نظامیان به پایان رسید . ظهر امروز در مراسمی بدون حضور فرهنگیان و اسحاق جلالی رییس سابق آموزش و پرورش این منطقه آموزشی؛  مجید بزمون با سابقه نظامی مسوولیت تعلیم و تربیت دانش آموزان این جزیره رابرعهده گرفت.

در حکم صادر شده از سوی علیرضا عامری(خواهر زاده جناب بقایی) برای برای مجید بزمون  این نکته نیزجلب توجه می کند که آمده است:
از خداوند متعال توفیق شما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب راهبردهای ریاست جمهوری برای پیشرفت و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کیش در مدت تصدی آن اداره مسئلت می نمایم.

به نظر می رسد پس از حضور در عرصه های مختلف اقتصادی و تجاری و...آموزش و پرورش نیز بعد از این بدعت بی سابقه شاهد حضور نظامیان باشد.