البته شاید شما هم خوانده و پیش از من مکدر شده باشید.
ولی من که خواندم حسابی کدر شدم.
کدر ..کدر...
نه به رنگ دلار...
 که درست به رنگ  صورت این روزهای مردم وطن ام که دیگرسیلی هم قدرت سرخ کردن اش را ندارد.
 قصد آزردن شما نازنین هاراندارم اما آن ها که رگ غیرت را بریده اند بادلی شاد عمری به درازای نوح  وبه قدمت حضرت آدم می کنند و همه ی دعاهای مردم را بی تاثیر!!
متن:
پشت یک ده هزارتوماتی نوشته بود:
  « پدر معتادم برای همین پولی که پیش توست یک شب مرا به دست صاحب خانه مان سپرد.
خدایا چه قدر می گیری !!
که بگذاری شب اول قبر قبل از این که تو ازم سوال کنی، من یه چیزایی ازت بپرسم؟»