حالا دیگر  پنج سال است که ناصرعبدالهی در میان ما نیست.

درست پنج سال.

ناصریا یک پدیده در موسیقی کشور بود که زود خاموش شد.

در این پنج سال از او زیاد نوشته اند

- هرچند به نظر من چیز درخوری ننوشته اند -

نوشته اند که او چگونه به موسیقی علاقه مند شد

چگونه بر اساس این علاقه هنرمند شد

چگونه این هنرمند هرمزگانی مطرح شد

چگونه در این مطرح شدن مشهورشد

چگونه...

اما یک سوال سوال را هنوز کسی پاسخ نداده است

چگونه ناصرعبدالهی مرده شد؟

میرانده شد

مرانده شد

...

یا هرفعل دیگر

هرچیز دیگر...