یک سالن نیمه خالی!

یک سخنران گرم!

که می گفت هدف دشمن سرد کردن انتخابات است!

و مخاطبانی پرشور!

و مهمانی چون متکی که در سفر افریقا کلاه وزارت اش بر باد رفت

و یک ردیف میزبان گمنام وبی نام که به جز یک معاون معزول هیچ کدام از چهره های مطرح اصول گرایان هرمزگانی در بین شان نبود.

این تمام سرمایه ی همایش بزرگ جبهه ی متحد   اصول گرایان در بندرعباس بود!

با حضور برادران...

والبته وصدالبته خواهران...

بقیه ی خبرها را خودتان از تماشای عکس های این جلسه بخوانید و حدس بزنید


منبع عکس: سایت اصول گرای هرمزآنلاین