+ بندرعباس دیروز
عکسی کم تر دیده شده از میدان برق بندرعباس در سال 1350 بت گورون ( معبدهندوها) به خوبی در در این نما دیده می شود. این عکس را در فضای وب پیدا کردم بدون نشانی درست از عکاس آن.یقینا عکاس این نما ،مجموعه ای از چنین تصاویر زیبایی از بیش از40سال قبل بندرعباس را در صندق خاطره هایش داشته باشد. امید است کسانی که چنین عکس های تاریخی را در اختیار دارند از انتشارشان خود داری نکنند و سایر شهروندان را نیز در لذت تماشای آن ها شریک کنند. تاریخ شهر ما جزیی از هویت ماست.


یکشنبه 10 شهریور 1392

عنوان آخرین یادداشتها