سه سال پیش که برای اولین بار دیدمش این قدر شکسته وفروریخته نبود.

نه این که سالم باشد .نه سالم که چه عرض کنم ولی این قدرکه امسال فروپاشیده است، نبود.
تازه هم زمان با حضور ما گروهی از کدام اداره نمی دانم آمده بودند به مثلا اصلاح و نقشه برداری و بعدش...

با این حال هنوز یک شاهکار است و باعث غرور ما.
لاتیدان را می گویم.
بزرگ ترین پل تاریخی ایران.
که سه برابر سی و سه پل اصفهان است واگرچه در زمان صفویان ساخته شده اما فقطدر زمان آنان ساخته شده ونه به دست آنان که هزینه ی ساخت آن را یک هرمزگانی خیر داده است که تجارت هندوستان می کرده اما به قول معروف غریب را دل غمدیده در وطن باشد.
لاتیدان با 1000متر درازا و 233دهنه قسمتی از تاریخ و هویت وهنر و نیت خیر مردم این دیار است.

عکس های بیش تر را این جا ببینید/لینک عکس خبرگزاری مهر

با سپاس از احمدجعفری