در زمستانی سردکلاغ غذانداشت تا جوجه هایش راسیرکند.گوشت بدن خودش را می کند ومی داد تا جوجه هایش بخورند.
زمستان تمام شد و کلاغ مرد!
اما بچه هایش نجات پیدا کردندو گفتند: خوب شد مرد،راحت شدیم از این غذای تکراری!