X
تبلیغات
رایتل
 دوسال قبل مرد بزرگ بود.
 یعنی راست اش را بخواهی مرد خیلی خیلی بزرگ بود.آن قدر که برای دیدن اش  باید ازش خیلی فاصله می گرفتی می رفتی آن  دور دورها تا بلکه مرد را ببینی.
از نزدیک نمی شد دیدش. از نزدیک فقط کاپشن اش معلوم بود البته نه همه ی کاپشن. راست اش فقط زیب کاپشن اش معلوم بود. از بس که بزرگ بود.
امسال مرد اما خیلی کوچک شده است.باورش هم برایم هنوز سخت است
 آن قدر کوچک شده که عکس اش همین هفته قبل ، از قاب رییس اداره مان  انحرافی شد و افتاد بیرون. افتادزیر دست و پای ارباب رجوع. ومن چقدر دلم برایش سوخت.

و برش داشتم آوردم که بزارم تا شما هم ببینید.حالا اما عکس درست این پایینه.البته وقتی که گذاشتم اش هم خودبه خود داشت کوچک می شد.حالا وقت دیدن شما دیگه چی عرض کنم.خودتان ببینیدو خبرم کنید.

بی چاره عکس!

طفلکی مرد!